Handboek voor handige linux en internet en computer tips

handboek Linux


halt of shutdown = stoppen linux en uitschakelen
reboot
su of sudo -s (super user = root rechten)

mailq

ps ax |grep sendmail

handige directory overzichts commando's
ls -al | wc -l (count regels in deze directory)
ls -alh in MB / GB ipv bytes

cd /var/spool/mqueue
Bekijken mail queue

Apache webserver
/sbin/apache restart

service apache start / stop / restart
of service http(d) start / stop / restart
zo ook: service mysqld start

ps ax |grep httpd

top (cpu en geheugen info)
met cijfer / nummer 1 switched tussen CPU(s) totaal/gemiddeld of cpu regel per cpu core

geheugen en disk capaciteit
free (vrij geheugen)
df -h (disk gebruik)

du -sk * sort -n
mooi overzicht van welke directories hoeveel bytes gebruikenwelke linux versie heb je:
cat /proc/version of uname -r
uname -a
cat /etc/issue for distro (werkt niet altijd)
cat /etc/os-release(werkt niet altijd)
lsb_release -a (welke distributie en versie)
hostnamectl

cat /etc/redhat-release
bijv. CentOS release 5.11 (Final)


CronTab Jobs
cron -e
crontab -e
of /etc/cron
of nano /etc/cron

pwd wat is huidige dir (path)
cd ~ ga naar home dir

vi en pico en nano zijn goede text editors
in vi is de ESC + q! exit
ESC + wq! opslaan en exit.
druk op a voor append, toevoegen.
druk op i van insert om tekst in te voeren.

In pico en nano staan de meeste commando's onderaan het scherm;
ook handig zijn CTRL - \ (control en \ tegelijktijdig) Find en replace.
CTRL - X enter = exit.
CTRL - K cut hele regel. CTRL - U copy die regel.
CTRL - W FIND.

Met cat less en tail (laatste regels) kun je bestanden bekijken.
tail -100f bestandsnaam blijft het (log) bestand continue bijwerken.

Is een directory of file te groot; type achter dit comando dan: | more

CentOS / RHEL 6: Install Midnight Commander File Manager
yum install mc
In midnight commander heb je handige functie's zoals:
F5 copy files
F6 verplaatsen
F7 maak nieuwe directory of map
F8 delete file(s)
selecteer meerdere files met INSert, de geselecteerde file wordt geel


in de directories: /etc/rc.d/ en /etc/profile.d/ zie je veel opstart commandos
ook kun je in bestanden zoals custom.sh extra zaken toevoegen (dit werkt niet in alle Linux distributies).

CPU informatie over je processor(en)
less /proc/cpuinfo
linux show the number of cpu cores on your system

cat /proc/cpuinfo | grep processor
processor : 0
processor : 1


cat /proc/cpuinfo | grep "physical id" | sort | uniq | wc -l
cat /proc/cpuinfo | egrep "core id|physical id"
physical id : 0
core id : 0
physical id : 0
core id : 0

handig linux help sites:
how to get linux cpu info
display cpu information number of cpus and their speed
proc cpuinfo
How do I Find Out Linux CPU Utilization?
how to restore mysql database from sql dump file


linux questions .org Linux set date

Definitief aliassen of echo / prompt instellen via:
nano -w /etc/profile.d/profile
of nano -w /etc/profile.d/custom.sh

echo $PS1
[\u@\h \w\ $
u = user, h=host, w=path of directory

export PS1="[....


linfo linux info alias commando
rfc


handboek.com homepage
Meer info: Profias